S novým rokem staré problémy

Všem našim klientům vše nejlepší v roce 2019 ! Navzájem si vždycky přejeme štěstí, zdraví, lásku, a já doplňuji šikovné, poctivé a krásné lidi kolem nás!

Nový rok jsme společně zahájili sběrem podkladů a dat pro roční vyúčtování služeb a mnozí z Vás řeší záležitosti nesprávného počtu osob žijících v domácnosti, což v má u většiny klientů vliv na rozúčtování. Je to o lidech, o důkazech a všichni máme zájem ten, aby rozúčtování bylo maximálně spravedlivé, a aby ti poctiví nedopláceli na nepoctivé. Všichni víte, že občanský zákoník ukládá oznamovací povinnost uživatelů bytů, ale není zde žádná provázanost na sankce! U společenství vlastníků i u družstev lze využít § 12 zákona č. 67/2013 Sb., který stanovuje příjemci služeb (vlastník, nájemce, nájemce-člen družstva) povinnost oznámit změnu skutečností majících vliv na rozúčtování služeb. V případě nesplnění této povinnosti lze vůči příjemci služeb uplatnit sankci ve výši 50,- Kč za každý den prodlení (pokud stanovy BD či SV neurčují jinak). Budu nám všem přát, abychom měli v domech poctivé uživatelé bytů a tyto sankce nebyly uplatňovány.