Evidence údajů o skutečných majitelích – pro bytová družstva !!!

Vážení,

touto formou si Vás dovoluji informovat, že bytová družstva mají povinnost do 1. 1. 2019  nechat své skutečné majitele zaevidovat v novém informačním systému veřejné správy nazvaném „Evidence údajů o skutečných majitelích“. Bytová družstva také musí vést i průběžnou evidenci aktuálních údajů o svých skutečných majitelích, včetně údajů o skutečnosti, která zakládá jejich postavení jako skutečného majitele. Evidence se tedy dělí na vnitřní (vede si přímo družstvo a má ji u sebe) a vnější (Evidence údajů o skutečných majitelích u rejstříkového soudu). Vnitřní evidence by měla obsahovat více dílčích informací a dokladů tak, aby bylo možné podložit úvahu statutárního orgánu o určení skutečného majitele/skutečných majitelů a do vnější evidence se uvede pouze vzešlý výsledek, který se doloží potřebnými listinami (nejčastěji čestné prohlášení BD, že nikdo ze členů nedisponuje více než 25% hlasů). Podává-li se návrh v písemné podobě, musí být podpis na něm úředně ověřen.  Údaje o skutečných majitelích jsou bytová družstva povinny uchovávat nejméně 10 let od zániku takového vztahu. Skutečným majitelem je podle evropské směrnice fyzická osoba, která má v konečném důsledku kontrolu nad majetkem vyčleněným do struktury (například právě bytové družstvo) a má z něj určitý (majetkový) prospěch. Typicky je u bytových družstev skutečným majitelem podle směrnice a zákona statutární orgán družstva (tedy členové představenstva nebo předseda a místopředsedové). Do Evidence údajů o skutečných majitelích tedy družstvo bude nejčastěji zapisovat členy představenstva či předsedu a místopředsedy. Zápis se provádí pomocí inteligentního formuláře dostupného na adrese https://issm.justice.cz/ .

 Do evidence se o skutečném majiteli zapisuje:

  1. a) jméno a adresa místa pobytu, popř. také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
  2. b) datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno,
  3. c) státní příslušnost a
  4. d) údaj o
  5. podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě,
  6. podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo
  7. jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak (například právě z důvodu postavení statutárního orgánu).

 Podání návrhu bytovým družstvem na zápis do Evidence údajů o skutečných majitelích je zatíženo soudním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. Návrhy podané do 1. 1. 2019 jsou od tohoto soudního poplatku osvobozeny. Každá další změna či zápis po 1. 1. 2019 však bude tímto poplatkem zatížena.